Regulamin

Regulamin ten stanowi dokument regulujący świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach platformy e-learningowej mojekursyonline.pl. Reguluje on kwestie dotyczące korzystania z serwisu, określa rodzaj i zakres świadczonych usług oraz warunki i wymagania techniczne potrzebne do ich realizacji.

 

§1

Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin, dotyczący świadczenia usług za pomocą drogi elektronicznej;

2. Platforma – Serwis Internetowy dostępny pod adresem mojekursyonline.pl;

3. Usługodawca – Operator Serwisu mojekursyonline.pl, o którym mowa w §. 2. Regulaminu;

4. Użytkownik – każda osoba fizyczna, odwiedzająca lub korzystająca z usług Platformy;

5. NINK – Narodowy Instytut Kształcenia;

6. Usługa – proces dydaktyczny realizowany za pośrednictwem Platformy mojekursyonline.pl, indywidualny dla każdego uczestnika, pozwalający na rozpoczynanie nauki w dowolnym momencie oraz jej dowolną organizację dostosowaną do własnych możliwości. Kursy są przygotowane w wersji elektronicznych materiałów zawierających wykłady, zdjęcia, filmy oraz testy;

7. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

8. Towar – produkty prezentowane na stronie mojekursyonline.pl – kursy i szkolenia online;

9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Narodowym Instytutem Kształcenia, a Klientem za pomocą strony internetowej mojekursyonline.pl, jako umowa zawierana na odległość;

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Podmiot odpowiedzialny:

Operatorem serwisu mojekursyonline.pl jest firma Narodowy Instytut Kształcenia z siedzibą w Sanoku, mieszczącą się przy ul. 3 Maja 15/3.

2. Kontakt:

a) formularz e-mail: http://mojekursyonline.pl/kontakt

b) nr tel.: +48 669090151

 

§ 3

Zasady korzystania z serwisu

1. Warunkiem korzystania z oferty jest poprawne uzupełnienie i zaakceptowanie zgłoszenia.

2. Aby przystąpić do kursu konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności oraz prawidłowe wypełnienie danych osobowych.

3. Platforma mojekursyonline.pl gwarantuje Użytkownikowi ochronę danych osobowych zgromadzonych w Serwisie w sposób zgody z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 

4. Prawidłowe korzystanie z platformy internetowej przez Użytkownika:

a) korzystanie z Platformy mojekursyonline.pl zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) użytkownik jest jedyną osobą upoważnioną do korzystania z treści i materiałów udostępnionych na Platformie mojekursyonline.pl.

5. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży:

a) w celu zawarcia umowy należy wejść na Platformę mojekursyonline.pl, wybrać kurs i wypełnić prawidłowo formularz zgłoszeniowy, jednocześnie akceptując Regulamin oraz Politykę Prywatności,

b) po zgłoszeniu na wybrany kurs należy dokonać płatności poprzez system „Przelewy24”
lub przy pomocy tradycyjnego przelewu zgodnie z cennikiem Portalu,

c) Użytkownik ma możliwość rezygnacji z kursu do chwili potwierdzenia udziału przez Usługodawcę,

d) po sprawdzeniu przez NINK zamówienia Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą wszystkie informacje związane z kursem, co traktuje się jako zawarcie Umowy,

e) umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

§ 4

Dostawa

1. Dostawa dokumentów po zakończonym kursie odbywa się pod adres wskazany przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym.

2. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej (list polecony).

3. Kosztem dostawy obciążony jest Usługodawca, czyli Narodowy Instytut Kształcenia.

 

§ 5

Płatności

1. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki.

2. Klient ma możliwość płatności:

a) w systemie Przelewy24,

b) tradycyjnym przelewem na konto Narodowego Instytutu Kształcenia.

 

§ 6

Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik ma możliwość odstąpienia od umowy zawartej z NINK, do 14 dni bez podania przyczyny.

2. Prośby odnośnie rezygnacji z udziału w kursie należy kierować mailowo na adres biuro@mojekursyonline.pl

 

§ 7

Reklamacja

1. Reklamacje należy kierować mailowo na adres biuro@mojekursyonline.pl.

2. NINK zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej wpływu.

3. NINK zobowiązuje się również do dbania o poprawne działanie Portalu mojekursyonline.pl i odpowiada za usunięcie wszelkich usterek zgłaszanych przez klienta drogą mailową lub telefonicznie pod nr +48669090151.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy NINK, a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy NINK, a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę NINK.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 4.Informujemy, że jeśli jesteś konsumentem możesz skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

 

Platforma ODR jest dostępna pod adresem:

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/